Who 's Who
ไอแบงก์แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง

 ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหา ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อเสริมทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย

2. นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย

3. นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ไอแบงก์แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการธนาคารมาโดยตลอด โดยเริ่มทำงานกับธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) โดยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการฝ่าย ต่อจากนั้น ได้ร่วมงานกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ดูแลฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบ และ ฝ่ายกิจการสาขา

ตำแหน่งสุดท้ายคือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเครือข่ายสาขาภูมิภาค จากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ดูแล Head of Field Operation & Support และก่อนที่จะมาร่วมงานที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ มาร่วมงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 โดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย

นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Cleveland State University, Ohio, USA เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านสินเชื่อธุรกิจและการเงินการธนาคาร เคยเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการกลุ่มวิเคราะห์ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ต่อมาร่วมงานกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เคยดูแลฝ่ายสินเชื่อโครงการพิเศษ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และฝ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ล่าสุดก่อนมาร่วมงานที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการอาวุโส/หัวหน้าทีมบริหารงานด้านกลยุทธ์เครือข่ายลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย

 

 นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (Finance) Oklahoma City University, Oklahoma, USA เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินการธนาคารและร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมากว่า 12 ปี เคยร่วมงานกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต่อมาได้ร่วมงานกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตำแหน่งล่าสุดคือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

และได้ร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ และล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

 


Related News