ข่าวประกัน
ศปถ. เผยยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2560 เกิดอุบัติเหตุ ประมาณ 3,690 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 390 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,808 คน สาเหตุอันดับหนึ่งคือเมาสุรา

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) เผยยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2560 มียอดการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาณ 3,690 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 390 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,808 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 

นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 มีการเกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 390 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,808 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ผู้ประสบภัยจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มีมาตรการในการเยียวยาหลังเกิดเหตุทันที โดยร่วมกับเครือข่ายรับแจ้งเหตุ,มูลนิธิ,โรงพยาบาลที่ใช้ระบบ e - Claim กับบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยที่มาใช้สิทธิกับบริษัทกลางฯ ผ่านระบบ e–Claim โดยที่ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่าย เพราะเมื่อโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ e-Claim ระบบจะยืนยันความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้ประสบภัย โดยจะคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด กรณีบาดเจ็บความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 35,000 บาทต่อคน

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 367 คัน คิดเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 248 คันและมาใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทกลางฯมีจำนวนทั้งสิ้น 167 ราย โดยมาตรการเยียวยาของบริษัทในกรณีที่มีการเสียชีวิตคือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมง

โดยบริษัทกลางฯได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมงไปจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย รวมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 12,760,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยพึงได้รับตามความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

นายประสิทธิ์ แนะนำว่า สำหรับเอกสารที่ผู้ประสบภัยจากรถต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเบิกค่าสินไหมทดแทน

กรณีบาดเจ็บ สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องเตรียมคือ

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และ

2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

ส่วนกรณีเสียชีวิต เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้

2. ใบมรณบัตร

3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท

4. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ

“ดังนั้นต้องอย่าลืมหน้าที่ของเจ้าของรถจะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.ตามกฎหมายเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะมีความคุ้มครอง จากสงกรานต์ที่ผ่านมามีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง มีรถต้องมีประกันภัย พ.ร.บ. มี พ.ร.บ.มีความคุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถ เรียกใช้บริษัทกลางฯ โทร.1791”


Related News