วารสารการเงินธนาคาร
Exclusive Interview : ฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฤชุกร สิริโยธิน

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนุนแบงก์พัฒนาเทคโนโลยี

ยกระดับประสิทธิภาพอย่างมีเสถียรภาพ

ในปัจจุบันมีความท้าทายหลายด้านที่จะมีผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางการเงินหรือ Financial landscape โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อผู้เล่นหลักในตลาดการเงินคือสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นต้นธารในการผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินไปสู่ผู้บริโภค ดังนั้นหากสถาบันการเงินปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้อง ก็จะมีการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยได้ ขณะเดียวกันก็จะมีการดำเนินงานที่มั่นคงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินทั้งระบบของประเทศ

          การเงินธนาคาร ได้สัมภาษณ์พิเศษ  ฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับสถาบันการเงิน และเป็นผู้ช่วยให้สถาบันการเงินมีความคล่องตัวในการปรับตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

ฤชุกรเปิดเผยว่า ธปท.ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆให้มีความยืดหยุ่นเอื้อต่อการปรับตัวของสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันก็จะนำมาตรฐานการกำกับดูแลในระดับสากลมาปรับใช้เพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินไทยในระยาวด้วย

ธปท.มองว่า ระบบการเงินไทยในอนาคตข้างหน้าจะพบกับความท้าทายหลายอย่างที่จะทำให้กลไกของระบบการเงินไทยมีการเปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เคยชินกับการใช้เทคโนโลยีจะเป็นตัวผลักดันให้สถาบันการเงินต้องพัฒนาบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง ยังมีความท้าทายจากการที่ประเทศไทยเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุ สถาบันการเงินก็ต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะกับลูกค้าผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น สถาบันการเงินบางแห่งก็เริ่มที่จะออกสินเชื่อประเภท Reverse Mortgage สำหรับให้ผู้สูงอายุกู้เงินไปใช้ในวัยเกษียณ เป็นต้น ขณะเดียวกันโลกก็มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น การให้บริการการเงินข้ามพรมแดนหรือการให้บริการแบบไร้ขอบเขตก็จะมีมากขึ้น เช่น ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น WeChat Pay จากประเทศจีนก็เริ่มเข้ามาให้บริการในไทย

สำหรับบทบาทของ ธปท. ในการรับมือกับความ้ทาทายต่างๆ นั้น ธปท. มีเป้าหมายในการดูแลระบบสถาบันการเงินใน 3 ด้าน  คือ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพ โดย ธปท. เห็นว่าควรดำเนินการให้สถาบันการเงินมี้ตนทุนในการดำเนินการให้ต่ำที่สุด ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพก็จะให้บริการผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่เหมาะสม ในต้นทุนที่ต่ำลง และมีทางเลือกในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

2.ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ มีความยั่งยืน การให้บริการประชาชนมีความต่อเนื่อง และ 3.ผู้บริโภคต้องได้รับบริการที่ดีและเป็นธรรม มีทางเลือกในการรับบริการที่หลากหลาย มีความปลอดภัย โดยเฉพาะการมีความปลอดภัยจากการใช้บริการทางการเงินที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

 

ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนพฤษภาคม 2560 ฉบับที่ 421 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

สามารถสั่งซื้อได้ที่ : http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/MONEYANDBANKING

หรือในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi


Related News