วารสารการเงินธนาคาร
Cover Story : 300 Best Public Companies of The Year 2017

การจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017  (Best Public Companies of The Year 2017)   เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร  และบริษัทจดทะเบียนใจตลาดหลักทรัพย์  MAI  จำนวน 96 บริษัท และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร  โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559

วิธีการจัดอันดับ ฝ่ายวิชาการ วารสารการเงินธนาคาร ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจากปัจจัย 3 ด้าน  คือ   ขนาดของบริษัท, ความสามารถในการแสวงหากำไร  และผลตอบแทนต่อการลงทุน  

โดย บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้แก่ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART)

 


Related News