Who 's Who
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ‘มาริษ สมารัมภ์’ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แต่งตั้ง นายมาริษ สมารัมภ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยปัจจุบัน นายมาริษ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) กรรมการ บริษัท มาร์ช พีบี กรรมการ บริษัท พี เอ ซี (สยาม) และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส อีกด้วย

นายมาริษ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส ธนาคาร ไทยพาณิชย์ และบริษัท อัครา รีซอร์สเซส


Related News