ข่าวประกัน
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต นำเสนอยูนิตลิงค์ “ทิสโก้ มาย ลิงค์ – แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว”

นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพันธมิตรธุรกิจ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัททำการขยายตลาดประกันชีวิตควบการลงทุนย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับธนาคารทิสโก้ นำเสนอแบบประกันยูนิตลิงค์ "ทิสโก้ มาย ลิงค์ - แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว" (หรือ TISCO My Link – Single Premium) รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 65 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว พร้อมมอบความคุ้มครองชีวิต และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศที่ได้รับคัดเลือกตามมาตรฐานพรูเด็นเชียล และยังมีความยืดหยุ่นสูงโดยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ได้ฟรีถึง 12 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและความต้องการขณะนั้น และยังเพิ่มถอนการลงทุนได้ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์

นอกจากนี้“ทิสโก้ มาย ลิงค์ – แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว” ลูกค้ายังสามารถนำเบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันชีวิตมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร


Related News