ข่าวรอบวัน
นิด้าโพล และ เครดิตบูโร เผยผลสำรวจ "พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560" ตอกย้ำคนไทยมีหนี้มาก ออมเพื่อวัยเกษียณน้อย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560" พบว่า คนส่วนใหญ่มีรายได้พอๆ กับรายจ่าย โดยมีรายได้เฉลี่ย 26,470 บาท/เดือน รายจ่ายเฉลี่ย 21,607 บาท/เดือน และมีหนี้สินเฉลี่ย 565,302 บาท

ขณะที่ 51.65% ระบุว่า มีเงินออม 48.30% ไม่มีเงินออม และ 0.05% ไม่ระบุ โดย 50.05% คาดว่าเงินออมที่มีเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 41.92% ไม่เพียงพอ และ 8.03% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำหรับวัตถุประสงค์การออมเงิน ส่วนใหญ่ออมไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (48.79%) และมีเพียง 12.58% ที่ระบุว่าออมไว้เพื่อใช้ในระยะยาวช่วงหลังเกษียณอายุ และ 9.87% ออมเพื่อลงทุน

ด้านภาวะการมีหนี้ 68.10% ระบุว่า มีหนี้ 31.85% ไม่มีหนี้ และ 0.05% ไม่ระบุ โดยหนี้ส่วนใหญ่ (59.47%) เกิดจากการซื้อ/ผ่อน/ชำระสินค้า การบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค 35.46% เป็นหนี้จากการลงทุนประกอบอาชีพ ขณะที่ 3.96% เป็นหนี้จากการกู้ยืมหนี้ใหม่มาขำระหนี้เดิม

ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ (61.01%) บริหารจัดการหนี้สิน โดยการชำระตรงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมอื่น 19.46% ไม่สร้างหนี้สินเพิ่ม และ 14.17% ระบุว่าจะลดรายจ่าย

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความสามารถในการชำระหนี้ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 7.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีประชาชน 0.96% ตอบว่า ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้เลย


Related News