Who 's Who
บสส. แต่งตั้ง ฐิติมา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห้นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้มีมติแต่งตั้ง นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป


Related News