วารสารการเงินธนาคาร
Cover Story : ประกันภัยไซเบอร์ ล็อกความเสี่ยงโจรกรรมข้อมูล

ประกันภัยไซเบอร์

ล็อกความเสี่ยงโจรกรรมข้อมูล

           ลดความสูญเสียจากภัยคุกคามของแฮ็กเกอร์จ้องโจรกรรมข้อมูล ด้วยประกันภัยไซเบอร์ ที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการถูกโจรกรรมข้อมูล ครอบคลุมทั้งการจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ การกู้ข้อมูล การจ่ายค่าไถ่ การสูญเสียรายได้จากการหยุดชะงักของธุรกิจ และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการที่ข้อมูลของลูกค้าสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

           ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ปัญหาที่สำคัญที่ผู้คนในทุกวงการเป็นกังวลคือเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงได้อย่างคาดไม่ถึง ในระดับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

            เพื่อเป็นการเฝ้าระวังจากการถูกจู่โจมหรือคุกคามทางไซเบอร์ สำนักงาน คปภ. จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่าเสียหายจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

           ทางด้านของบริษัทประกันภัยเองก็ได้พัฒนาประกันภัยไซเบอร์ เพื่อเข้ามารองรับความเสี่ยงจากการจู่โจมหรือคุกคามทางไซเบอร์โดยประกันภัยไซเบอร์จะออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความเสียหายทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตสินค้าผู้ให้บริการประเภทต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินซึ่งมีความเสี่ยงภัยในระดับสูง โดยจะคุ้มครองทั้งในส่วนความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย (First Party) หรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party) ซึ่งเกิดขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าสูญหาย หรือถูกโจรกรรม


Related News