ข่าวรอบวัน
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลงนามข้อตกลงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและเหตุสาธารณภัย

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 ตามมาตรา 10 ทวิ มีภารกิจตามกฎหมายคือทำหน้าที่เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต และมีภารกิจเพื่อสังคมในการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการป้องกันและเยียวยาหลังเกิดภัย

โดยเล็งเห็นว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักที่มีนโยบายด้านความปลอดภัย มีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน บริษัทกลางฯ จึงมีแนวคิดประสานความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่บริษัทกลางฯ ร่วมปฏิบัติงานในด้านประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 และได้ร่วมปฏิบัติงานมาโดยตลอด

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาความร่วมมือการประสานงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเหตุสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดทำข้อมูลการรับแจ้งเหตุ ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีและให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัยสำคัญที่เกิดขึ้น โดยใช้ทุกช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดพิธีลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเหตุสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

โดยทั้งสองหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกันในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ วิชาการ สถิติ ข้อมูล และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานตามความจำเป็นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแก่กัน และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อทำหน้าที่รับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาการใช้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้จะมีการร่วมกันจัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและข้อมูลอุบัติภัย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสิทธิของประชาชนตามภารกิจและหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และหากไม่ทราบว่าจะไปใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือค่าสินไหมทดแทนได้ที่ใด รวมทั้งไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกันภัย พ.ร.บ.หรือคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ได้ที่ www.rvp.co.th ซึ่งจะมีข้อมูลดังกล่าวแสดงอยู่บนหน้าเว็ปไซต์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง


Related News