ข่าวประกัน
กองทุนบำนาญควบประกันสุขภาพ... ทางออกรูปแบบใหม่ของวัยเกษียณ

 

การวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณมีเรื่องใหญ่ๆ ให้เป็นกังวลอยู่ 2 เรื่อง คือ ทำอย่างให้มีรายได้ประจำ แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานประจำแล้ว และ จะรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยได้อย่างไร  

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 (วตท.24) พยายามหาคำตอบให้กับปัญหานี้โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ให้ชื่อว่า CMA Aging Wealth Care หรือ กองทุนควบประกัน ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง Wellness Aging สูงวัย มีสุข

“กองทุนควบประกัน” เป็นการผสมผสานระหว่าง

>> กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (Target date fund) และกำหนดจ่ายเงินคืนเป็นรายงวด เพื่อเป็นรายได้ประจำในวัยเกษียณ เหมือนกับกองทุนบำนาญ แต่ไม่ได้รับประกันผลตอบแทน และ

>> ประกันสุขภาพแบบไม่ให้ความคุ้มครองทันที (Deferred Health Insurance) แต่จะไปเริ่มต้นความคุ้มครองในวัยเกษียณ

ดังนั้น กองทุนควบประกัน จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงสะสมมูลค่า และ ช่วงจ่ายเงินบำนาญ โดยช่วงสะสมมูลค่าจะเป็นการลงทุนตามนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งในช่วงนี้จะไม่มีการจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุน แต่จะนำผลตอบแทนบางส่วนไปจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

เมื่อถึงช่วงจ่ายเงินบำนาญ หรือ วัยเกษียณ กองทุนจะจ่ายคืนเป็นรายงวด (Annuity) โดยเงินที่จ่ายคืนจะเป็นเงินต้นบวกกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้น และในช่วงนี้จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกใช้ได้เท่ากับทุนประกันที่กำหนดไว้

นายวิน พรหมแพทย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าจะอยู่ในช่วงจ่ายเงินบำนาญ แต่กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ยังไม่ได้นำมาจ่ายคืนไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อเนื่อง แต่ในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำ การใช้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แบบประกัน Deferred Health Insurance มีขายแล้วในต่างประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถเสนอขายได้ เนื่องจากกฎหมายยังไม่รองรับ

แต่เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ได้นำแบบประกันดังกล่าวเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) เรียบร้อยแล้ว

“จริงๆ เราอาจจะใช้แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองทันทีก็ได้ แต่ถ้าเป็น Deferred Health Insurance จะมีอัตราเบี้ยประกันต่ำกว่า และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ขณะที่ 95% ของค่าใช้จ่ายสุขภาพจะเกิดขึ้นในปีสุดท้ายของชีวิต” ดร.สุธี กล่าว

 

จากตัวอย่าง CMA Aging Wealth Care จะพบว่า จำนวนเงินบำนาญรายเดือนจะมีความสัมพันธ์กับ จำนวนเงินลงทุนต่อเดือน ระยะเวลาการลงทุน และอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับตลอดช่วงการลงทุน

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานฝ่ายวิชาการ วตท.24 กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่ในช่วงเวลาทำงานยังมีสวัสดิการรักษาพยาบาลอยู่ แต่เมื่อเกษียณสวัสดิการเหล่านั้นจะหมดไป ในขณะที่การซื้อประกันในช่วงที่อายุใกล้เกษียณ หรือ เกษียณอายุแล้วจะมีอัตราเบี้ยสูงมาก

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.พรอนงค์ ยังเสนอภาครัฐให้สิทธิลดหย่อนทางภาษีสำหรับการลงทุนกองทุนควบประกันที่มีการทยอยจ่ายคืนเงินเป็นงวดหลังเกษียณ แบบเดียวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 

 

 

 


Related News