ข่าวรอบวัน
กระทรวงการคลัง ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 11.4 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียน ในโครงการฯ ทั้งหมด 14.17 ล้านคน

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิในการได้รับสวัสดิการของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบผ่าน 3 ช่องทางคือ

ช่องทางที่ 1 ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ได้แก่

www.epayment.go.th

www.mof.go.th

www.fpo.go.th

โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องที่กำหนด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ

ช่องทางที่ 2 ผ่านสายด่วน 6 หน่วยงานในเวลาราชการ ได้แก่

1.Call center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359

2.Call center ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-0555

3.Call center ของธนาคารออมสิน หมายเลข 1115

4.Call center ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02-111-1111

5.Call center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400

6. หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

ช่องทางที่ 3 ตรวจสอบได้ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด อำเภอและตำบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทยและแยกเป็นรายเขตส่งให้กรุงเทพมหานคร เพื่อติดประกาศผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการอุทธรณ์ สามารถขออุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยหน่วยงานตรวจสอบใช้เวลา 1 สัปดาห์ และส่งผลอุทธรณ์กลับมาให้กระทรวงการคลังภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กระทรวงการคลังประกาศผลการอุทธรณ์วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถ้าผลอุทธรณ์ปรากฎว่าผ่านคุณสมบัติ ผู้ยื่นอุทธรณ์จะได้รับบัตรสวัสดิการ แต่ได้รับล่าช้ากว่าเดิม 30 วัน และไม่ได้รับสวัสดิการย้อนหลัง

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 และใช้สิทธิตามบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

 

สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ประกอบด้วย

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าประชารัฐ เดือนละ 200-300 บาท

  •      กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับเงินเดือนละ 300 บาท
  •      กลุ่มคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท/ปี ได้รับเงินเดือนละ 200 บาท

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด คนละ 45 บาท/3 เดือน

วงเงินค่ารถเมล์ และรถไฟฟ้า เดือนละ 500 บาท

วงเงินค่ารถ บขส. เดือนละ 500 บาท

วงเงินค่ารถไฟ เดือนละ 500 บาท

 

 


Related News