ข่าวประกัน
คปภ. เผยตารางมรณะใหม่เริ่มใช้แล้ว ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 35%

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าในฐานะนายทะเบียนได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 57/2560 เรื่องให้ใช้ตารางมรณะไทยปี 2560 โดยตารางมรณะใหม่นี้มีผลบังคับใช้สำหรับอัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันชีวิตที่ยื่นขอรับความเห็นชอบตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 โดยตารางมรณะไทยใหม่นี้จะทำให้อัตราเบี้ยประกันชีวิต ทั้งประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรมถูกลง

กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ

  • แบบตลอดชีพ มีอัตราเบี้ยประกันชีวิตลดลงประมาณ 6%
  • แบบสะสมทรัพย์ลดลงประมาณ 1%
  • แบบชั่วระยะเวลาลดลงประมาณ 24% 
  • แบบคุ้มครองสินเชื่อลดลงประมาณ 35% 

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม

  • แบบตลอดชีพลดลงประมาณ 9%
  • แบบสะสมทรัพย์ลดลงประมาณ 2% 
  • แบบชั่วระยะเวลาลดลงประมาณ 30%

ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมีการคำนวณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอย่างแท้จริงและทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง เมื่อเปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันภัยที่คำนวณจากอัตรามรณะระหว่างตารางมรณะไทยปี 2560 กับตารางมรณะไทย ปี2551 ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ในแต่ละแบบประกันภัยของผู้เอาประกันภัยอายุ 0-70 ปี โดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักจากจำนวนกรมธรรม์ที่เข้าร่วมเสี่ยงภัยปี 2557 และกำหนดสมมติฐานความคุ้มครองอ้างอิงจากลักษณะความคุ้มครองที่มีโดยทั่วไปในธุรกิจประกันชีวิตใช้อัตราดอกเบี้ย 2% และอัตราค่าใช้จ่ายขั้นสูงสุดตามที่ประกาศนายทะเบียนกำหนดในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย มีผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย

 “ผมเชื่อมั่นว่าตารางมรณะไทยใหม่นี้สามารถสะท้อนภาวะสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยนอกจากจะทำให้บริษัทประกันภัยสามารถคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์มากขึ้นแล้ว ยังจะทำให้ประชาชนสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยได้สูงสุดถึง 35% อีกด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

 


Related News