Who 's Who
นายวิรไท สันติประภพ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน BIS Asian Consultative Council (ACC)

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (The Board of Directors of Bank for International Settlement : BIS) แต่งตั้ง นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธาน BIS Asian Consultative Council (ACC) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดย นายวิรไทจะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวต่อจากนาย Graeme Wheeler ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ที่จะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้

เวที ACC เป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กับ BIS ซึ่งจะมีการหารือประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญของธนาคารกลางในภูมิภาค รวมถึงยังเป็นช่องทางในการให้แนวทางการทำวิจัยและกิจกรรมภาคการธนาคารต่างๆ แก่สำนักงาน BIS เอเชีย

ทั้งนี้ การรับตำแหน่งประธาน ACC ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นไปตามการหมุนเวียน ตำแหน่งระหว่างผู้ว่าการสมาชิก BIS ในภูมิภาค (rotation) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ ธปท. สามารถมีบทบาทในการชี้นำการทำงานวิจัย หรือหยิบยกประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ไทยและภูมิภาค ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินที่รวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น


Related News