วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
สวัสดี... วัยเกษียณ

2 ตุลาคม 2560 เป็นวันทำงานแรกของที่ไม่ต้องไปทำงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทั้งหมด 51,721 คน* ที่เกษียณอายุราชการ และเลื่อนขั้นมาเป็น "ผู้สูงอายุ" ร่วมกับคนไทยอีก 9.93 ล้านคน

ในขณะที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีรายจ่าย... ที่ "วัยเกษียณมือใหม่" ยังไม่รู้ว่าเท่าไร ตามหลักวิชาการก็มักจะแนะนำให้มี "รายได้หลังเกษียณ" อย่างน้อย 60-80% ของรายได้เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ ถึงจะทำให้ "เกษียณสบาย"

และเมื่อปี 2559 ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีงานวิจัยเรื่อง “เงินใช้หลังเกษียณ : ทำอย่างไรถึงจะออมเงินให้เพียงพอ” โดยสำรวจค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณของแต่ละอาชีพเอาไว้ ซึ่งน่าจะพอเป็นแนวทางได้ว่า เกษียณแล้วจะต้องมีเงินเท่าไรถึงจะพอเหมาะพอดีกับระดับความสะดวกสบายที่ต้องการ

(*ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

 


Related News