Who 's Who
ไอแบงก์ ตั้ง “วิทัย รัตนากร” นั่งรักษาการผู้จัดการคนใหม่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหาผู้จัดการธนาคาร  เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้ นายวิทัย รัตนากร กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป


Related News