COVER STORY
Cover Story : คุม e-Wallet ต่างชาติ

กฎหมายระบบการชำระเงินฉบับใหม่ ยกระดับการกำกับดูแลสู่มาตรฐานสากลคุมผู้ให้บริการทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศจับมือ 5 เครือข่ายบัตรรายใหญ่ของโลก ร่วมใช้ QR Code มาตรฐานของไทย เป็นประเทศแรกในโลก พร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

 

            ประเทศไทยเตรียมตัวเดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้เงินสด Cashless Society หลังนโยบาย Nationale-Payment เริ่มส่งผลผู้บริโภคเบนเข็มทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นขณะที่กระแส Mobile Bankingและ e-Walletเริ่มคึกคักขานรับQR Code มาตรฐานเปลี่ยนภาพการใช้จ่ายจากเงินสดไปสู่เงินอิเล็กทรอนิกส์ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงกฎหมายพ.ร.บ.ระบบชำระเงินเพื่อจัดระเบียบผู้เล่นในระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม

 

พบกับวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนตุลาคม 2560 ฉบับที่ 426 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi


Related News