ข่าวประชาสัมพันธ์
ซีพีเอฟรับรางวัล Prime Minister Road Safety Award สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร

คณะกรรมการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร มอบรางวัล Prime Minister Road Safety Award ครั้งที่ 13 แก่ ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับรางวัล จากความโดดเด่นด้านความปลอดภัยยานยนต์ที่ซีพีเอฟดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการกาผู้จัดการ อาวุโส เปิดเผยว่า ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้งซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” จากผลงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ ที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอดสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ประกาศแก่บุคลากรของบริษัททุกคน นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และยังดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ของซีพีเอฟ หรือ “CPF SHE&En Standard” โดยใช้หลักการ PDCA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัยและนำไปปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยยานยนต์

“ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากนโยบายด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน ที่ผู้บริหารมอบให้กับผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารสู่การปฎิบัติที่เห็นผลลัพท์จริง มีการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมความปลอดภัย พร้อมสรุปการดำเนินงานและมอบรางวัลเชิดชูคนทำอย่างต่อเนื่อง” นายเปรมศักดิ์ กล่าว

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ของธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง แบ่งการบริหารงาน ออกเป็น  4 เขต มีการใช้รถในการดำเนินงานและการเดินทางตลอดเวลา และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่บริษัทรถยนต์ชั้นนำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ตำรวจทางหลวง สสส. ฯลฯ ในการให้ความรู้ การอบรม และสื่อรณรงค์ต่างๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งในแง่ของพนักงานที่เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ของธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้งซีพีเอฟที่ลดลงอย่างชัดเจน 

ขณะเดียวกัน ยังสร้างความยั่งยืนด้วยการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรและขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆของบริษัท ตลอดจนมีการตรวจสอบภายในและจากหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ ซีพีเอฟมีกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในโครงการ 2 เรื่องหลัก คือ กำหนดให้การใช้รถยนต์เป็นข้อกำหนดหนึ่งในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน CPF SHE&En Standard และการสร้างแรงจูงใจในการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถยนต์ของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จบริษัทได้กำหนดให้ผู้ขับขี่ทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ” และจัดทำใบขับขี่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งติดตั้งระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและควบคุมการใช้ความเร็ว

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking