ข่าวรอบวัน
บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ในและต่างประเทศ แบบรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

            นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 38  หรือ MK6S38 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีพร้อมโอนไปยังกองทุนเปิด MM-GOV 

            โดยลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก หรือตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ต่ำกว่า BBB-

            ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน เงินฝากประจำ Bank of China rating A1 สัดส่วนลงทุน 19% ผลตอบแทนตราสาร 1.42% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.27% ต่อปี, เงินฝากประจำของAgricultural Bank of China  rating A2 สัดส่วนลงทุน 19% ผลตอบแทนของตราสาร 1.42% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.27% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 6.36% ผลตอบแทนตราสาร 1.42% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.09% ต่อปี

            ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 12.73% ผลตอบแทนตราสาร 1.52% ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดว่ากองทุนจะได้รับ 0.19% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) rating BBB+สัดส่วนลงทุน 18.18% ผลตอบแทนของตราสาร 2.22% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.40% ต่อปี 

            ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) rating BBB + สัดส่วนลงทุน18.18%ผลตอบแทนตราสาร 2.04% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.37% ต่อปี, และตราสารหนี้ระยะสั้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB + สัดส่วนลงทุน 6.55% ผลตอบแทนของตราสาร 1.47% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.10% ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB-

            สำหรับประมาณการผลตอบแทนรวมที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 1.69% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.19% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.50% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

            ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

            กองทุนเปิด MK6S38 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ ทั้งนี้  ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท

 

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนจะลงทุนดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก

อันดับความน่าเชื่อถือ

ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (%ต่อปี)

สัดส่วน
การลงทุน โดยประมาณ

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ 
(% ต่อปี)

เงินฝากประจำ Bank of China

Moody's  : A1

1.42%

19.00%

0.27%

เงินฝากประจำ Agriculture Bank of China

Moody's  : A2

1.42%

19.00%

0.27%

ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TRIS : BBB+

1.42%

6.36%

0.09%

ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท เอเซียเสริมกิจ
ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

TRIS : BBB+

1.52%

12.73%

0.19%

ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

TRIS : BBB+

2.22%

18.18%

0.40%

ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TRIS : BBB+

2.04%

18.18%

0.37%

ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TRIS : BBB+

1.47%

6.55%

0.10%

ประมาณการผลตอบแทน

1.69%

ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน

0.19%

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย

1.50%

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking