วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
สิทธิลดหย่อนประกันสุขภาพ 15,000 บาท มีผลตามกฎหมายแล้ว สำหรับเบี้ยที่จ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 334 (พ.ศ.2560) โดยเพิ่มค่าลดหย่อนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยสำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ทั้งนี้ เหตุผลในการออกกฎกระทรวงครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนทำประกันสุขภาพ อันจะช่วยลดภาระด้านค่ารักษาพยาบาลของประชาชน ตลอดจนเป็นการลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการดูแลสุขภาพประชาชน

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking