วารสารการเงินธนาคาร
Cover Story : อาทิตย์  นันทวิทยา คว้ารางวัลนักการเงินแห่งปี 2560

อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล “นักการเงินแห่งปี 2560 Financier  of the Year 2017”  จากวารสารการเงินธนาคาร ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน สะท้อนความเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างชัดเจน  โดยเฉพาะการผลักดันให้องค์กรที่มีอายุกว่า 110 ปี มีการปรับตัวครั้งใหญ่พร้อมรับมือกับความท้าทายสำคัญใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งจากเทคโนโลยี่ทางการเงิน สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิทัลเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด The Most Admired Bank และสามารถเติบโตเป็นผู้นำได้อย่างยั่งยืน 


            คณะกรรมการตัดสินรางวัล “นักการเงินแห่งปี”  ของ วารสารการเงินธนาคารได้ลงเป็นมติมอบรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี 2560 Financier of the Year 2017” ให้ นายอาทิตย์  นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย, เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ, เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

            คณะกรรมการตัดสินนักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า นายอาทิตย์ นันทวิทยา เป็นผู้บริหารธนาคารที่มีเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีผลงานโดดเด่นสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้การเปลี่ยนแปลงและไปข้างหน้าทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าทันสมัย จากการตัดสินใจผลักดันให้องค์กร อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอายุกว่า 110 ปี  มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกจุดทั่วโลก

            ซึ่งความท้ายทายที่เกิดขึ้นนี้ยากแก่การคาดเดาว่าจะเกิดอะไรในอนาคต และอุตสาหกรรมการเงินก็กำลังเผชิญกับความท้าทายนี้ ทั้งการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยีทางการงิน Fin Tech สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งให้เกิดสังคมไร้เงินสด แม้กระทั่งพฤติกรรมของลูกค้าผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิทัลอย่างมากและรวดเร็ว  จึงได้มีการปรับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด  The Most Admired Bank  เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของธนาคารสามารถสร้างสมดุลและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกกลุ่ม 

            นายอาทิตย์ ได้ทุ่มเทศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ให้กับงานในทุกจุดโดยเฉพาะในกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร  ภายใต้โครงการ  SCB  Transformation   ซึ่งเป็นการปรับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงรากฐานของทั้งองค์กรทั้งที่เกี่ยวกับบุคลากร กระบวนการทำงาน ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมพนักงานให้สามารถปรับตัวไปพร้อมๆกับเทคโนโลยี่  ท่ามกลางการทำงานอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานไทยพาณิชย์  เพราะเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จที่ยั่งยืนเริ่มจากความสุขของพนักงาน   

            รวมทั้ง มีการลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี่ ที่เน้นการวางรากฐานทางเทคโนโลยี่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง  เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธนาคารให้สามารถตอบรับกระแสเทคโนโลยี่ยุคดิจิตัลอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใส่  Smart  Function หรือ Capability ต่างๆ อาทิ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big  Data  Analytics) บล็อกเชน  ฯลฯ    

            นับเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สูงสุดเท่าที่ธนาคารเคยดำเนินการมา ซึ่งจะช่วยในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  สามารถพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆบนดิจิตัลแพลตฟอร์มของธนาคารให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนระบบการชำระเงินเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment       

            นายอาทิตย์ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและทำคุณประโยชน์ส่วนรวม ที่มุ่งสร้างการเจริญเติบโตของธนาคารในระยะยาวมากกว่าการสร้างผลกำไรเฉพาะหน้า   โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้านเพื่อให้องค์กรสามารถเดินตามยุทธศาสตร์ในการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด และเติบโตเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 

            โดยมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและวินัยทางการเงินกับคนในสังคม  โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y หรือกลุ่มคนวัยเริ่มต้นทำงาน ซึ่งจากข้อมูลของเครดิตบูโร พบว่า กลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มการเป็นหนี้มากที่สุด รวมไปถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมาตรฐานสูงขึ้น  เพราะการดำเนินธุรกิจธนาคารต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ โปร่งใส ตลอดจนให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนครอบคลุมมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล      

          วารสารการเงินธนาคาร ได้มอบรางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปี  Financier  of  the  Year  ตั้งแต่ ปี 2525 เดิมชื่อรางวัล นายธนาคารแห่งปี เพื่อยกย่องผู้บริหารของธนาคาร ที่มีผลงานโดดเด่นที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้า สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อรางวัลมาเป็น  นักการเงินแห่งปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิตประกันภัย รวมไปถึงสถาบันการเงินประเภทอื่นที่มีผลโดดเด่นได้มีโอกาสเป็น นักการเงินแห่งปี  เช่นเดียวกันที่ผ่านมา รางวัล นักการเงินแห่งปี ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ  สถาบันการศึกษาว่าเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

 

ติดตามคอลัมน์ Cover Story ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือน ธันวาคม 2560 ฉบับที่ 428 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ 

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking