Who 's Who
บล.ไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง นายกัมพล  จันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ประกาศแต่งตั้ง นายกัมพล  จันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมมุ่งสร้างความแข็งแกร่งเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในใจของลูกค้า (The Most Admired Broker)

                นายกัมพล จันทวิบูลย์ เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารภาพรวมและสานต่อภารกิจสำคัญในการบริหารธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) พร้อมร่วมผนึกกำลังกับธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะบริษัทแม่  โดยมีเป้าหมายพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบุคลากรขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าสถาบัน และลูกค้า Wealth ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับบริษัท SCBS ในภาวะที่ธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันอันเข้มข้นในปัจจุบัน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการของตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

                นายกัมพล จันทวิบูลย์ มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญในงานด้านการเงิน การธนาคาร ตลอดจนธุรกิจหลักทรัพย์มากว่า 20 ปี ทั้งนี้ นายกัมพล เคยร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และเข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่หน่วยงาน Financial Markets ในปี พ.ศ.2553 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)


Related News