banner_blank

banner_blank

HOT NEWS

CEO Talk : สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต


CEO418

สาระ ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

 ตั้ง“Fuchsia” คิดนอกกรอบ

ปิดโลกใหม่ธุรกิจประกันชีวิต

 

“ภาพที่เมืองไทยประกันชีวิตจะก้าวเดินต่อไปก็คือ เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ขึ้นมา โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมไปถึงการมีแนวคิดใหม่ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”

ในปีที่ผ่านมา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการขยายการลงทุนออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) โดยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทน และร่วมทุนกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของแต่ละประเทศครบทั้ง 4 ประเทศ เพื่อให้ความรู้และบริการด้านประกันชีวิตกับประชาชนในแต่ละประเทศอย่างครบวงจร

ขณะเดียวกัน เมืองไทยประกันชีวิตมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรครั้งสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต โดยการจัดตั้ง Innovation Centre เวทีสำหรับความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจประกันชีวิต

_ONE8079

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ Customer Centricที่ให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า” มาเป็นอันดับ “หนึ่ง” เสมออีกทั้งยังให้มุ่งเน้นในการบุกเบิกการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multi Distribution Channels) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันทั้งในส่วนของรูปแบบและแนวทางการใช้ชีวิต

ขณะเดียวกัน ยังมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นนโยบายในการดำเนินงานเชิงรุกมีการปรับรายละเอียดของโครงการต่างๆ ให้ชัดเจนและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องของการประกันชีวิตตลอดจนการวางแผนทางการเงิน เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด และครอบคลุมทุกความต้องการให้มากยิ่งขึ้น

 

ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฉบับที่ 418 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศได้แล้ววันนี้..