CEO TALK
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 28 รายการ
12 ธันวาคม 2560

CEO Talk : สมคิด จิรานันรัตน์ รองประธาน กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG

สมคิด จิรานันรัตน์ รองประธาน กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG   เปิดภ.. [อ่านต่อ]
13 พฤศจิกายน 2560

CEO Talk : เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   .. [อ่านต่อ]
11 กันยายน 2560

CEO Talk : สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส)

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส)   บีท.. [อ่านต่อ]
10 สิงหาคม 2560

CEO Talk : กฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ ประเทศไทย

กฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ ประเทศไทย   เปิด .. [อ่านต่อ]
11 กรกฎาคม 2560

CEO Talk : ชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าหรือเอ็กโกกรุ๊ป

ชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้า หรือเอ็กโกกรุ๊ป   .. [อ่านต่อ]
11 กรกฎาคม 2560

CEO Talk : อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   ปตท. .. [อ่านต่อ]
16 พฤษภาคม 2560

CEO Talk : ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Ascend Money จำกัด

ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท Ascend Money จำกัด  .. [อ่านต่อ]
16 พฤษภาคม 2560

CEO Talk : ธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ .. [อ่านต่อ]
10 เมษายน 2560

CEO Talk : อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   .. [อ่านต่อ]
09 มีนาคม 2560

CEO Talk : ปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) .. [อ่านต่อ]