PERSONAL INVESTMENT • RETIRE RICH

เกษียณแล้ว..มี 2 ล้านบาท พอใช้ได้กี่ปี?

คุณว่า ชีวิตดีๆ ในวัยเกษียณต้องมีเงินเตรียมไว้เท่าไร... 1 ล้าน, 2 ล้าน, 3 ล้าน หรือ 10 ล้าน

ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ดีเท่ากับตัวเราเอง เพราะมันขึ้นอยู่กับว่า "ชีวิตดีๆ" ของเราต้องใช้เงินเดือนละเท่าไร ใช้ไปอีกกี่ปี และได้ผลตอบแทนเท่าไรจากการเงินก้อนนั้น


ลองมาตั้งต้นที่ 2 ล้านบาท แล้วดูว่า ระดับค่าใช้จ่ายแบบชีวิตพอดีๆ ของเราจะพอใช้ไปได้กี่ปี ยังไม่อยากเฉลยตรงนี้ แต่แอบบอกได้นิดๆ ว่า ถ้าเราชีวิตดีๆ ของเราต้องใช้ถึงเดือนละ 40,000 บาท เราจะมีชีวิตดีๆ ได้แค่ 4-5 ปีหลังเกษียณเท่านั้น แต่ถ้าชีวิตดีๆ ขอมีกินมีใช้แค่เดือนละ 10,000 บาท เงินก้อน 2 ล้านบาทพอใช้ไปได้เกิน 20 ปี

ว่าแต่เงินออม 2 ล้านบาทก่อนเกษียณจะหามาจากไหน ทำอย่างไรให้


ตามไปเกาะติดที่นี่ได้เลย https://goo.gl/wBcypQ