NEWS UPDATE • CRYPTOCURRENCY

สมาคมการค้าของธนาคารอิตาลี สนับสนุนการพัฒนา CBDC ของยุโรป

Associazione Bancaria Italiana เป็นสมาคมการค้าของธนาคารอิตาลีก่อตั้งขึ้นในปี 2462 และประกอบด้วยสมาชิก 707 คน โดย ABI  เร่งการให้ธนาคารกลางยุโรป ECB อนุมัติ"สกุลเงินดิจิทัลโดยธนาคารกลาง [CBDC]"  สมาคมดังกล่าวระบุว่า CBDC ของยุโรปมีจุดประสงค์เพื่อสาธารณชนสามารถเป็นตัวแทนของ "วิวัฒนาการของเงินสด"

ถึงแม้ว่าธนาคารกลางยุโรปจะยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการยูโรดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ABI มีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันการเปิดตัว และ เสนอที่จะช่วยเหลือในการทดลองใช้ นอกจากนั้นสมาคมระบุว่า ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมารองรับการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว เป้าหมายของ ABI คือการสำรวจการใช้เหรียญดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลของประชากรในยุโรป

ข้อพิจารณา ของ ABI สำหรับการออกเงินดิจิทัลที่เสนอต่อ ECB คือ ความมั่นคงทางการเงินและการเคารพต่อกรอบการกำกับดูแลของ ECB อย่างเต็มที่

เงินดิจิทัลจะต้องเป็น ความไว้วางใจอย่างเต็มที่ โดยประชาชนต้องยึดมั่นในหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและการกำกับดูแล นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ABI ยังกล่าวด้วยว่า "สกุลเงินดิจิทัลที่ตั้งโปรแกรมได้จะแสดงถึงนวัตกรรมในด้านการเงินที่สามารถปฏิวัติการแลกเปลี่ยนเงินได้อย่างลึกซึ้ง"

ดังนั้นจึงทำให้ ABI ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสกุลเงินยูโรดิจิทัล เนื่องจากบทบาทที่จะเล่นโดย ECB CBDC จะเป็น "เครื่องมือ" ที่ตอบสนองความต้องการด้านนวัตกรรม และ สามารถทำงานร่วมกันกับเงินสดในรูปธนบัตรได้

ABI ให้ความเห็นในการทำงานในอนาคต ที่จะเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง สิทธิประโยชน์บางประการของ CBDC จะรวมถึงการชำระเงินของการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนแบบเพียร์ทูเพียร์การลดอัตราดอกเบี้ยและการทำธุรกรรมระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรได้ง่ายขึ้น จึงทำให้บทบาทของธนาคารจะยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในส่วนของธนาคารกลางอิตาลีกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย (DLT) ผ่านโครงการ Spunta ซึ่งกำหนดการเปิดตัวเต็มรูปแบบในภาคการธนาคารในประเทศ ภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยธนาคารกลางอิตาลีตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดจากนวัตกรรมสกุลเงินดิจิทัล