NEWS UPDATE • BANKING

ซีไอเอ็มบีไทยเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป. ลาว โดยการพิจารณาอนุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์นั้น เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2563 สภาแห่งชาติลาวได้ออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับ แก้ไข)

 โดยตามข้อกําหนดของกฎหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป. ลาวนั้น สาขาเวียงจันทน์ของธนาคารจะต้องเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำจาก 1 แสนล้านกีบ หรือ 350 ล้านบาท เป็น 3 แสนล้านกีบ  1,050 ล้านบาท) ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสภาพการดําเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการธนาคารเห็นควรให้เลิกกิจการสาขา เวียงจันทน์ และเปลี่ยนสถานะจากการเป็นสาขาของธนาคาร เป็นสํานักงานตัวแทนของกลุ่มซีไอเอ็มบี 

ทั้งนี้ ตามกฏหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป.ลาว การเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคาร แห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) โดยธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้พิจารณาแล้วและไม่มีข้อคัดค้านแต่ประการใด นอกจากนี้ในการขออนุมัติอย่างเป็นทางการนั้น ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ให้ธนาคารขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของธนาคาร รวมทั้งให้ธนาคารนําส่งแผนการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์เพื่อให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาว นําไปประกอบการ พิจารณาด้วย

ทั้งนี้ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธนาคารและลูกค้า ทำให้แผนดำเนินงานในปีนี้อาจเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการเติบโตของสินเชื่อ อาจจะปรับจากเป้าหมายเดิมของธนาคารที่เคยตั้งไว้ 12% ส่วนภาพรวมหนี้เสียของธนาคารยังทรงตัว เนื่องจากมีมาตรการช่วยเหลือทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งคุณภาพหนี้น่าจะรักษาระดับให้ใกล้เคียง 4% ได้ไปจนถึงสิ้นปี 2563  ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทมีแผนขายหนี้เสียออกมาราว 1-2พันล้านบาท