NEWS UPDATE • ECONOMIC

เคาะหยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติอนุมัติตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เสนอให้ขยายเวลการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ก.ค.63 เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 5 ในกลุ่มเสี่ยงสูง และยังต้องควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีความรุนแรงในหลายภูมิภาค รวมทั้งรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายภายในประเทศในระยะที่ 5  จึงยังมีความจำเป็นต้องบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. ทั้งการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย  รวมทั้งการกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่สามารถใช้บังคับอย่างครอบคลุมในทุกกิจการ/กิจกรรม แบบบูรณาการทั้งพลเรือน ทหารและตำรวจ เพื่อการบริหารจัดการวิกฤตให้เป็นเอกภาพ  ลดความเสี่ยงไม่ให้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศในระลอกที่สอง

ทั้งนี้ การขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ ควบคู่กับการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้ ไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแบบปกติของประชาชนและไม่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 1 วัน ซึ่งจะส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันในช่วงเวลาดังกล่าว คือ วันที่ 25-28 ก.ค.63