NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดโอกาสสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน ใน “JOB EXPO THAILAND 2020” 26-28 ก.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วม “JOB EXPO THAILAND 2020เปิดโอกาสผู้สนใจก้าวสู่โอกาสการทำงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน นิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้สนใจพบกันที่บูธตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (บูธ 451) 26-28 กันยายน2563 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นายภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ออกบูธในงาน “JOB EXPO THAIALAND202026-28 กันยายนนี้ เป็นศูนย์รวมสำหรับผู้สนใจก้าวสู่เส้นทางการทำงานในตลาดทุนไทย ให้สามารถเข้าถึงโอกาสการทำงานทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บลจ. บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการว่างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Young Financial Star Competition โครงการมอบทุนการศึกษา SET Scholarship และโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน SET Internship เป็นต้น


นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยภาคตลาดทุนมีความต้องการบุคลากรที่มีความสนใจเข้าสู่เส้นทางอาชีพสายตลาดทุนจำนวนมาก และต้องการช่วยลดปัญหาการว่างงานซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจประเทศที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ มองว่าภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการเติบโตไปพร้อมกัน

นิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้สนใจ พบกันที่บูธตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (บูธ 451) ในงาน “JOB EXPO THAILAND202026-28 กันยายน2563เวลา 10.00-20.00 น. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค