NEWS UPDATE • WHO IS WHO

กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 กรรมการผู้จัดการใหม่

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง ปัจจุบันอายุ 49 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, จาก Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มงานที่ธนาคาร กสิกรไทยปี 2537 ในฝ่ายงานวานิชธนกิจ และได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในปี 2539 กลับมาทำงานที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกสิกรไทย

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ปัจจุบัน อายุ 52 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) The University of Southwestern Louisiana, Lafayette. ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) University of Missouri-Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มงานที่ธนาคารกสิกรไทยปี  2538 ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงาน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงาน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงาน ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศประจำบริษัท ฮัทชิสันซีเอทีไวร์เลส  มัลติมีเดีย จำกัด ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ บมจ.โทเทิ่ล    แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย