NEWS UPDATE • INSURANCE

MBK LIFE ส่งมาตรการช่วยลูกค้า ขยายเวลาผ่อนผัน -ยกเว้นดอกเบี้ย

MBK LIFE ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต  ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สามารถขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ยกเว้นดอกเบี้ยกรณีผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต และยกเว้นดอกเบี้ยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัย 

นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ MBK LIFE เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  จึงได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 


         1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

        2. ยกเว้นดอกเบี้ย กรณีผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

        3. ยกเว้นดอกเบี้ยไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิบริการได้ตามปกติและยังคงสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่างๆ ได้ดังเดิม โดยติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-5070 หรือ Email : contactcenter@mbklife.co.th หรือ LINE : @mbklife ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสายด่วนสินไหม กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ โทร. 0-2660-1221 (ตลอด 24 ชม.)