NEWS UPDATE • IPO

AMR เปิดเทรดวันแรกปรับขึ้น 18.84% จากไอพีโอ 6.90 บ.

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เข้าจดทะเบียนในตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรก โดยมีทุนชำระ 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,035 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในระบบขนส่งมวลชน (Intelligent Transportation) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยีพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle technology) และสาธารณูปโภคของเมือง เพื่อต่อยอดการเป็นผู้นำด้านงาน System Integration (SI) ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และรองรับลูกค้าขนาดใหญ่ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

โดย AMR มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 

         1) กลุ่มนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ถือหุ้น 26.25% 

         2) นางสุชาดา มงคลดี ถือหุ้น 12.84% และ

         3) กลุ่มครอบครัวศิริโก ถือหุ้น 8.63% 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จะพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วน P/E เท่ากับ 15.33 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ 0.45 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ด้านนายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) กล่าวว่า การเข้าเทรดในวันแรกของ AMR ได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเห็นได้ชัดจากสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหนี้สินทางการค้า โดยเงินที่ได้จากการขาย IPO ส่วนใหญ่นำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไร ทำให้ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งในระยะยาว

"เชื่อว่า AMR จะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนในอนาคต เนื่องจากเป็นหุ้นที่ทำงานบนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีการเติบโตต่อเนื่อง และด้วยผลประกอบการที่ดี เชื่อว่าจะสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่ดีเช่นเดียวกัน" นายดิถดนัย กล่าว

ทั้งนี้ AMR เสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ได้แบ่งจัดสรรหุ้นออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  (1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนประมาณ 61,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.8 (2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน จำนวนประมาณ 52,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7 (3) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 19,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.7 และ (4) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนประมาณ17,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.9

AMR ให้บริการออกแบบระบบงานวิศวกรรมและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integration: SI) รวมถึงงานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่นมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญด้านระบบการเดินรถและขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ในปี 2559 ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ AMR ที่เป็นบริษัทสัญชาติไทยบริษัทแรกที่ได้ออกแบบติดตั้งและบริหารงานระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีกรุงธนบุรี - สถานีคลองสาน ระยะที่ 1 และได้รับงานระบบเดินรถไฟฟ้าของโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ณ 31 มีนาคม 2564 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 1,450 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ตามลำดับ และมีโอกาสเติบโตตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของภาครัฐ และการขยายการลงทุนของภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม