NEWS UPDATE • INSURANCE

ปี 63 BKI กำไรพุ่งกว่า 2,700 ล้านบาทปันผลหุ้นละ 15 บาท

กรุงเทพประกันภัยโชว์ผลงานปี 2563 ยืนยันความแข็งแกร่งด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 8.8 มีกำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.4

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัย 21,008.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 โดยมีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว1,849.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.2 รายได้สุทธิจากการลงทุน1,360.6ล้านบาท ลดลงร้อยละ16.2 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,210.1 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,705.6ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.4 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25.41 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมทั้งปี 2563บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท