MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

มัดรวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

ธปท. ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทั้งในส่วนของ บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์   และ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน


บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล(Revolving & Installment Loan) : แบ่งเป็น 

1. การลดค่างวด

2. การเปลี่ยนเป็นหนี้ระยะยาวเกินกว่า 48 งวด โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต 12% และสินเชื่อส่วนบุคคลฯ 22 % ตั้งแต่งวดแรก

3. รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น


สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แบ่งเป็น

จำนำทะเบียนรถยนต์ ได้แก่

ลดค่างวด หรือ พักชำระค่างวด ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงพิจารณาใน 2 ทางเลือก ได้แก่ พักชำระค่างวด และ การคืนรถสำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยหากมีภาระหนี้คงเหลือให้ผู้ให้บริการทางการเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนด

รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

จำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ ได้แก่

1.ลดค่างวด

2. รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น


สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แบ่งเป็น

เช่าซื้อรถยนต์

1.ลดค่างวดหรือขยายเวลา

2.สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พิจารณาใน 2 ทางเลือก ได้แก่

- พักชำระค่างวด โดยยกเว้นดอกเบี้ยช่วงที่พัก หรือคิดดอกเบี้ยจากฐานค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้

- การคืนรถ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยหากราคาขายประมูลได้จริงต่ำกว่าภาระหนี้ตามสัญญาผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้

การช่วยเหลือตามข้อ 1. และ 2. เมื่อคำนวนอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา (EIR: Effective Interest Rate)  ต้องไม่สูงกว่า EIR เดิม 

3.รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

เช่าซื้อรถจักรยานต์

1.ลดค่างวด หรือ ขยายเวลา เมื่อจำนวน EIR ใหม่ตลอดอายุสัญญาไ่ม่สูงกว่า EIR เดิม

2.รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

3.หากลูกหนี้ชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชี ให้ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่า 50% ตามข้อกำหนดของ สคบ.


สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

1.บรรเทาภาระหนี้ โดยลดค่างวดหรือพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน หรือ พักเงินต้นและพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย หรือ พักชำระค่าวงด

2.ทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (step up) ตามความสามารถของลูกหนี้หลังลดค่าวงดหรือพักชำระหนี้

3.รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น


*ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถสมัครรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน


ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย