NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

บลจ.กรุงไทย ชูเอเชียผู้นำการเติบโตเศรษฐกิจโลก พร้อม IPO KT-ASIAG 19-23 กพ 2564 นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การลงทุนทั้งในตลาดเงิน ตลาดทุน ทั่วโลก อาจยังเผชิญความเสี่ยงหรือความผันผวนต่อไปในปี 2564 จากสาเหตุความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกก็ตาม แต่สำหรับภูมิภาคเอเชียกลับพบว่ามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างโดดเด่น ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยธนาคารโลกพบว่า ภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญด้านอื่นที่สนับสนุนการเติบโตทงเศรษฐกิจ ได้แก่ จำนวนประชากร โดยเฉพาะในตลาดจีน และอินเดีย อีกทั้งบริษัทชั้นนำหลายแห่งในเอเชียทำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ชิปประมวลผล และเกมออนไลน์ 

นอกจากนั้นทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) หรือ IMF ได้มีการคาดกาณ์ การเติบโตในภูมิภาคต่างๆในปี 2564 จะพบว่าภูมิภาคเอเชียคือภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงที่สุดหากเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ และหากมองไปในอนาคต ปัจจัยต่างๆ จะเห็นว่าหุ้นเอเชียยังคงมีความน่าสนใจในระยะยาว ต่อการลงทุนในช่วง 10 ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียภายหลังการแพร่ระบาดรอบ 2 ของเชื้อโควิด-19  การขยายตัวของทรัพยากรคนในชั้นกลางที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคภายในภูมิภาคเอเชีย รวมการ ส่งออกของเอเชียที่ฟื้นตัวภายหลังบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีสำคัญๆ ช่วงปีที่ผ่านมา และราคาหุ้นเอเชียหลายกลุ่มที่มีราคาไม่สูงมากสามารถมองเป็นโอกาสเปิดกว้างสำหรับพอร์ตการลงทุนในเชิงรุก 

บลจ.กรุงไทย จึงนำเสนอทางเลือกในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนในกองทุนหุ้นเอเชียเพื่อโอกาสสร้างความมั่นคงจากการลงทุนในระยะยาวด้วย กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรทอิควิตี้ ฟันด์ (KT-ASIAG) ที่จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 1923 กุมภาพันธ์ 2564  นี้ โดยเป็นกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) และกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม 

กองทุนหลัก JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I) บริหารและจัดการโดย JPMorgan  Asset Management (Europe) S.à r.l ที่มีประวัติผลการดำเนินงานโดดเด่นยาวนานและสม่ำเสมอ มีธีมและสไตล์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูงโดยปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่สามารถตอบสนองในธุรกิจสมัยใหม่ และ รองรับการเติบโตของจำนวนชนชั้นกลาง ในเอเชีย ที่มาพร้อมกับการบริโภคที่สูงขึ้น และ ธุรกิจที่รองรับ Lifestyle สมัยใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้กองทุนดังกล่าวเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้ ซึ่งนักลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนได้ที่ขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 


กองทุนนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในตัวผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คำเตือน:  ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน อาทิ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวการลงทุน และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน