<
NEWS UPDATE • INSURANCE

MTL เปิดช่องทางออนไลน์ ขอหนังสือรับรองชำระเบี้ย

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดหลากหลายช่องทางให้ลูกค้าขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยใช้สิทธิยื่นหักลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2563  ผ่านศูนย์บริการลูกค้า แอปพลิเคชัน MTL Click  เป็นต้น จะได้ไม่พลาดการใช้สิทธิ์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL  เปิดเผยว่า  บริษัทตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าในช่วงของการยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563  ที่ต้องการได้รับความสะดวก รวดเร็ว จึงได้เตรียมช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษี อาทิ ศูนย์บริการลูกค้า แอปพลิเคชั่น MTL Click หรือ โทร. 1766  เป็นต้น เพื่อจะได้ไม่พลาดในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบบำนาญ และประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องแจ้งความประสงค์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร มิเช่นนั้นผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยได้ 


ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในช่วงของการยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563 ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษีฯ ได้หลายช่องทาง อาทิ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือช่องทางแอปพลิเคชัน MTL Click หรือ โทร. 1766 ผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) หรือ บริการ Video Call ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัย ต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร ทางบริษัทฯ จึงขอยกเลิกการจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่ปี ภาษี 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากลูกค้าเคยแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ แล้ว ไม่ต้องแจ้งความประสงค์อีกในปีภาษีปัจจุบัน โดยสามารถแจ้งความประสงค์หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.muangthai.co.th


หมายเหตุ :

        1. หากไม่แจ้งความประสงค์หรือไม่ยินยอม ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้ 

        2. การใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร