NEWS UPDATE • ECONOMIC

"รพ.ตำรวจ" เปิดฉีดวัคซีนแบบ Walk in จำกัด 300 คน/วัน เริ่ม 9 ส.ค.นี้

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (มีสมุดฝากครรภ์หรือใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ระบุให้สามารถฉีดวัคซีนได้) และผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม สามารถฉีดวัคซีนแบบ Walk in ได้ โดยจำกัดจำนวน 300 คนต่อวัน โดยเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สรรพสินค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้วัคซีนที่ให้บริการฉีด ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนเป็นไปตามการบริหารจัดการวัคซีนของคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลตำรวจ