NEWS UPDATE • BANKING

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SCB

15 พฤศจิกายน 2564

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจโดยอนุมัติให้ดำเนินการแลกหุ้นจาก SCB เป็น SCBX และนำหุ้น SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นของ SCB


มกราคม –กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ถือหุ้นทำคำตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จากบริษัท SCBX (1 หุ้น SCB ต่อ 1หุ้น SCBX)โดยผู้ถือหุ้นต้องตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย 90%


มีนาคม 2565

หุ้น SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเพิกถอนหุ้น SCB ใน วันเดียวกัน

 

มิถุนายน 2565

SCB จ่ายเงินปันผลให้ SCBX จำนวน 70,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • นำไปซื้อกิจการบางส่วนจากธนาคารตามแผนปรับโครงสร้างของกลุ่ม
  • นำไปลงทุนในกิจการใหม่ๆ ตามแผนงานของกลุ่ม
  • นำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของ SCBX
  • นำไปจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการและนโยบายของกลุ่ม

ในกรณีที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ Tender Offer มากกว่า 90% ผู้ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นของธนาคาร SCB ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเสียสิทธิที่พึงได้จากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย