<
NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

ตลาดตราสารหนี้ แจ้งยุติการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ตลาดตราสารหนี้ (Thailand Bond Exchange: TBX) ขอแจ้งยุติการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสุดท้าย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื้อขายตราสารหนี้ทั้งหุ้นกู้และพันธบัตร สามารถดำเนินการโดยตรงได้ผ่านผู้ค้าตราสารหนี้ต่าง ๆ อาทิ ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้