NEWS UPDATE • ECONOMIC

TRUBB เพิ่มทุน-ดันเวิลด์เฟล็กซ์ เข้า SET พร้อมรุกธุรกิจถุงมือยาง

ผู้ถือหุ้น TRUBB โหวตหนุนแผน Spin Off บริษัทย่อย "เวิลด์เฟล็กซ์" เข้าจดทะเบียนใน SET คาดยื่นไฟลิ่งภายในไตรมาส 3/64 ขายหุ้นไอพีโอ 142 ล้านหุ้น ส่วนหนึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้น TRUBB พร้อมอนุมัติเพิ่มทุน 340.74 ล้านหุ้น  เสริมแกร่งฐานะการเงิน รองรับแผนธุรกิจน้ำยางข้น-น้ำยางแปรรูป-ผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติแผนการนำบมจ. เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

โดย TRUBB ถือหุ้นใน WFX ในสัดส่วน 95.59% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยคาดการณ์กำหนดการยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาส 3/2564

กำหนดจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 142 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11.36 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TRUBB (Pre-emptive Rights) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวน 14.20 ล้าน หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116.44 ล้าน หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340.74 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 681.48 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022.22 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340.74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 136.29 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299.85 ล้านบาท อัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น

- เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ TRUBB มีแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งมีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวดิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ทำให้บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าความจำเป็น และเพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต