PR NEWS • PR NEWS

“FWD ประกันชีวิต” มอบอุปกรณ์การแพทย์

“FWD ประกันชีวิต” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี ตาก ชัยภูมิ 


นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “FWD ประกันชีวิต” ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งแรงสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลที่ห่างไกลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ได้อย่างทั่วถึง โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 4 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ 

       1. โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)  มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนประมาณ 2,000 คน     ต่อวัน  โดยมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันจำนวน 5 เครื่อง

        2. โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 1,400-1,500 คนต่อวัน  โดยบริษัทได้มอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือ ได้แก่

             • เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง 

             • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง 

             • เครื่องศูนย์กลางการทำงานสัญญาณชีพและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด 

        3. โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และยังอยู่ในพื้นที่ขาดแคลน มีผู้ป่วยมารับการรักษาจำนวน 200-400 คนต่อวัน  โดยบริษัทได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด  

        4. โรงพยาบาลคอนสาร จ.ชัยภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และยังอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนประมาณ 400 คนต่อวัน  บริษัทได้มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์