PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

UN Global Compact เชิดชู GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

        • กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact)จัดอันดับให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

        •  GC ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ GC อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายSDGs(Sustainable Development Goals)ของสหประชาชาติ

       • GC ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน มุ่งเน้น SDG 13: Climate Action ในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2030 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zeroในปี 2050ตาม Paris Agreement นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าเข้ามามีส่วนในความมุ่งมั่นนี้ร่วมกัน และ SDG 12: Responsible Consumption and Production ผ่านการสร้างโมเดลและระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน (Ecosystem for Circular Thailand)

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC มีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals; SDGs)ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2E1S) เพื่อให้ GC เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน วันนี้ GC มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับ ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact)ในปีนี้ GC ดำเนินการเชิงรุกเพื่อขานรับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง โดยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืน

GC ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนมุ่งเน้น SDG 13: Climate Actionในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2030 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zeroในปี 2050ตาม Paris Agreement 

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าเข้ามามีส่วนในความมุ่งมั่นนี้ร่วมกันและ SDG 12 : Responsible Consumption and Production ผ่านการสร้างโมเดลและระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน(Ecosystem for Circular Thailand)”

GC มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศ โดยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด 19 ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันGC ได้เร่งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ส่งมอบนวัตกรรมที่ผสมผสานแนวคิดด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) แบรนด์ Greater Care by GC จำนวนรวม 4 ล้านชุด ใน โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” และ โครงการ Greater Care Charity by GC & Customers

โดย GC และ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ร่วมกับลูกค้าคู่ค้า และผู้ประกอบการพลาสติก 84 บริษัท ส่งมอบนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ และศูนย์พักคอย รวม 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ และยังได้สนับสนุนเงินทุนให้สภากาชาดไทย ในการจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ นับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมโดยคนไทย

นอกจากนี้ ยังพัฒนาชุดกันเชื้อแบบความดันบวก (PAPR) หน้ากากอนามัย ชุด Coverall จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) 100% ที่สามารถทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้งถุง-ถังขยะสีแดง จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเม็ดพลาสติก เป็นต้น

นอกจากนี้ GC ยังได้สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม(2E1S) ด้วยการนำโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมมาปรับใช้เช่น โครงการประชารัฐรักสามัคคีระยองที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10ล้านบาท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาให้แก่คนในชุมชนครอบคลุม 8 อำเภอของจ.ระยองนอกเหนือจากรายได้เหล่านี้ สิ่งสำคัญคือ ชุมชนสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนนับเป็นความภาคภูมิใจของ GC ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา

United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) มีเป้าหมายในการกระตุ้นและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนให้องค์กรทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) โดย UN Global Compact สนับสนุนให้ธุรกิจกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการซึ่งครอบคลุม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริต และยังรวมไปถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมด้วย