PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

มอบสินไหมทดแทน

สุชาติ สถาปนิกานนท์ (ที่ 3 จากขวา)  ผู้อำนวยการ ภาคธุรกิจสินเชื่อยานยนต์กรุงเทพ  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  และยศ ธัญสุนทรกุล (ที่ 3 จากซ้าย)  รองประธานฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสินไหมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 1,131,906 บาท ให้แก่ครอบครัวของยอดชาย ธรรมศิริ (ผู้เสียชีวิต) โดยมี ขวัญเรือน มาลา (ที่ 4 จากซ้าย) ภรรยาของผู้เอาประกันภัย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสุขสวัสดิ์  ได้ทำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ Car Shield Plus แผน A  โดยกรมธรรม์มอบความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามหนี้ค้างชำระ และยังได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอีก 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ เพื่อชำระหนี้คงค้างแทนผู้เอาประกันภัยและสินไหมส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้มีการส่งมอบให้แก่ทายาท