PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

ธอส. มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุน โครงการ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เติมน้ำใจ ต่อ...ลมหายใจ”

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ผู้แทนธนาคาร ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เติมน้ำใจ ต่อ...ลมหายใจ” จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดหาเครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูง หรือ High Flow ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และหน้ากากอนามัย 95 เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความพร้อมด้านเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถรองรับการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19