PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

“ทิพยประกันภัย” พร้อมรับเคลม Home Isolation

“ทิพยประกันภัย” ขานรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด พร้อมให้ความคุ้มครอง รูปแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จนส่งผลให้สถานพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย  ดังนั้นเพื่อเป็นการขานรับกับแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในรูปแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

“ทิพยประกันภัย” โดยการให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation พร้อมเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้