PR NEWS • PR NEWS

รวมใจเพื่อการศึกษา

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วย นายพัลลภเงินเจริญ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านรัฐสัมพันธ์ และ นางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณา ผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคอุปกรณ์กีฬาและ Printer Multifunction แก่โรงเรียนในพระอุปถัมภ์วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ภายใต้โครงการ “รวมพลังภาคประกันภัย รวมใจเพื่อการศึกษา” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ จ.นนทบุรี