NEWS UPDATE • INSURANCE

ไทยประกันชีวิตยกระดับวิสาหกิจชุมชน จัดตลาดนัดออนไลน์ขายสินค้าเพิ่มทักษะ

ไทยประกันชีวิต ริเริ่มโครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ พร้อมใช้แพลตฟอร์ม Social Media หนุน จัดตลาดนัดออนไลน์ขายสินค้าและเพจเพิ่มพูนทักษะ ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรและสังคมสู่ความยั่งยืน

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงยกระดับการดำเนินงานด้าน CSR สู่การสร้างคุณค่าร่วม หรือ Creating Shared Value (CSV) โดยการพัฒนา Business Model ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างสังคมและบริษัทฯ สามารถเติมเต็มความต้องการของ Stakeholder ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และสังคม

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะ CSV โดยเป็นโครงการมุ่งสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เกิดจากการรวมตัวของชุมชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน มีการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน และแรงงานจากท้องถิ่นเป็นหลัก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาวบนความมั่งคั่ง โดยบริษัทฯ นำองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลากรมาถ่ายทอดเพื่อติดอาวุธทางการตลาด ผ่านการพัฒนาทักษะด้านการขาย  การสื่อสาร และการบริหารจัดการการเงิน โดยในปี 2562 นำร่องโครงการฯ สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย และในปีนี้เตรียมขยายไปสู่วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์ และกาฬสินธุ์

นายไชย กล่าวว่า  จากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนกว่า 91,900 แห่ง มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,700,000 ราย แต่ไม่มีองค์กรใดที่จะให้การส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากไม่พร้อมแข่งขันทางการค้า ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี แต่ด้วยข้อจำกัดด้านการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การหาช่องทางการตลาด และความชำนาญด้านการบริหารการตลาด การบริหารจัดการเงิน ที่อาจไม่ทัดเทียมผู้ประกอบการมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น

“โครงการนี้จึงมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะสอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง ด้วยการจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามแนวทาง Training & Coaching ควบคู่กับการจัด Workshop และเมื่อจบกิจกรรมการอบรมแล้ว ทีมโค้ชผู้อบรมจะติดตามผลเชิงปฏิบัติหลังการอบรมอย่างใกล้ชิด”

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ และเกษตรกรที่ขายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ด้วยการจัดทำตลาดนัดออนไลน์(Market Place) ผ่านเฟซบุ๊กกรุ๊ป“ตลาดสุขยั่งยืน มาร์เก็ตเพลส”เพื่อเป็นชุมชนกลางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทำเฟซบุ๊กเพจเพิ่มพูนความรู้ในลักษณะ Knowledge Place คือ“เสริมโอกาส สุขยั่งยืน”เพื่อเผยแพร่ความรู้จากวิทยากรของโครงการฯ รวมถึงเทคนิคในการทำการตลาด การเพิ่มยอดขาย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าไปเรียนรู้และศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา  รวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้ไทยประกันชีวิตยังมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนสาขาทั่วประเทศกว่า 270 แห่ง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาชุมชนในอนาคตอีกด้วย 

“โครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน นับเป็นโครงการที่ได้รับผลตอบรับที่ดี ทั้งในด้านความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จ โดยสามารถคว้ารางวัลระดับนานาชาติถึง 2 รางวัล คือ รางวัล CSR Initiative of the Year 2020 - Thailand  จากการประกวด Insurance Asia Awards 2020  ประเทศสิงคโปร์ และรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA 2020) ประเภท Investment in People ประเทศสิงคโปร์”