NEWS UPDATE • INSURANCE

สาระ ล่ำซำ นั่งนายกสมาคมประกันชีวิตไทย

สมาคมประกันชีวิตไทยจัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีมติแต่งตั้งนายสาระ ล่ำซำ  เป็นนายกสมาคมประกันชีวิตไทย สานต่อภารกิจสุดท้าทาย รับวิถีชีวิตใหม่