PR NEWS • PR NEWS

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุน

นายสาระ ล่ำซำ (ขวา) นายกสมาคมสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (ซ้าย)  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 12 หน่วยงาน สนับสนุนเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัครดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 35,000 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติการดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference ณ สถาบันวิทยาการประกันภัย ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.