NEWS UPDATE • CRYPTOCURRENCY

ผู้ว่าฯจังหวัดคยองกีดันใช้ UBI ผ่าน stable coin

อีแจมยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดคยองกี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของเกาหลีใต้ ได้แนะนำให้มีการใช้รายได้ขั้นพื้นฐานแบบสากลหรือหรือ Universal Basic Income(UBI) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลแบบ stable coin

UBI คือ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับเงินจากรัฐให้เพียงพอต่อการดำรงค์ชีพ ไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะมีงานทำหรือไม่

โดย อีแจมยอง ได้เสนอมาตรการที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด คยองกี ซึ่งถือเป็นเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมการค้าของเกาหลีใต้ และประกอบด้วยเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีหลายแห่งรวมถึง ซองนัม ซูวอน และ อินชอน หลังจากที่กำลังเผชิญกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 ของการระบาดของโรค โควิด-19 นอกจากนี้ภูมิภาคนี้ยังเป็นที่ตั้งของโครงการ stable coin ท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Gimpo, Seongnam และ Siheung 

อีแจมยอง ต้องการที่จะขยายการเข้าถึงของทั้งสามโครงการเพื่อลดภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจโดยได้เสนอรูปแบบการชำระเงินในรูปแบบของ UBI ต่อรัฐบาลโดยใช้ stable coin ของทั้งสามโครงการให้กับชุมชนในชนบทซี่งเป็นรัฐบาลท้องถิ่นรายแรกในองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่เสนอต่อรัฐบาล

นอกจากนั้น จากการสำรวจจังหวัดคยองกี พบว่า 68% ของชาว จังหวัดคยองกี และ 63% ของ บริษัท ที่อยู่ในจังหวัดเห็นด้วยกับการอนุมัติโครงการดังกล่าว